Pensioenbedragen

Welke pensioentypes zijn er? Hoe zijn die opgebouwd volgens mijn loopbaan? Hoeveel bedraagt mijn pensioeninkomen?

Pensioentypes

Er zijn 2 pensioentypes:

  • Rustpensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend na de actieve loopbaan zodra een persoon de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden vervult of bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het bedrag wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde parameters zoals loopbaanperioden, gelijkgestelde perioden en lonen. Eens het pensioen is ingegaan kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het rustpensioen kan aangevuld worden met pensioenbonussen, ouderdomsrentes,  …  De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling van de rustpensioenen is levenslang maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Meer informatie op de website van de Federale pensioendienst

 

  • Overlevingspensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend aan de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de partner in activiteit of als gepensioneerde. Het bedrag is gebaseerd op de loopbaan van de overledene. Eens het pensioen is ingegaan kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het overlevingspensioen kan aangevuld worden  met bonussen, weduwerentes, … De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling ervan is levenslang maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Vóór de leeftijd van 50 jaar is er sprake van een tijdelijke overgangsuitkering. Meer informatie op de website van de Federale pensioendienst

 

Pensioeninkomen

Het gemiddeld pensioeninkomen per gepensioneerde houdt rekening met het totaal inkomen aan pensioenrechten dat een persoon geniet ten laste van de drie wettelijke pensioenstelsels en geeft daarom een goed inzicht in de financiële weerbaarheid van de gepensioneerde. In een latere fase van pensioenstat.be moet hieraan het aanvullend pensioen worden toegevoegd om dit inzicht te vervolledigen.
In het vakjargon wordt gesproken van ‘zuivere’ en ‘gemengde’ loopbanen. Met een ‘zuivere’ loopbaan wordt bedoeld dat een gepensioneerde tijdens zijn volledige loopbaan enkel pensioenrechten heeft opgebouwd in één pensioenstelsel. Met een ‘gemengde’ loopbaan wordt dan de gepensioneerde bedoeld die tijdens zijn loopbaan pensioenrechten heeft opgebouwd in meerdere pensioenstelsels. 

Pensioeninkomen uit rustpensioenrechten

In 2020 hadden 1.803.427 gepensioneerden of 74,44% een pensioeninkomen met enkel rustpensioenvoordelen.
 

 

Deze verdelen zich in kruistabellen en grafieken hierna als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

Pensioeninkomen uit overlevingspensioenrechten

In 2020 hadden 176.491 gepensioneerden of 7,23% een pensioeninkomen met enkel overlevingspensioenrechten. 

Deze verdelen zich in kruistabellen en grafieken hierna als volgt:
 

 

 

 

 

 

 

Pensioeninkomen uit zowel rust- als overlevingspensioenrechten

In 2020 hadden 379.498 gepensioneerden of 14,17% een pensioeninkomen met zowel rustpensioen- als overlevingspensioenrechten ten laste van de verschillende pensioenstelsels. 

Aangezien het in dit geval gaat om het gelijktijdig genot van een eigen rustpensioeninkomen (op basis van de eigen loopbaan) en een overlevingspensioeninkomen als bijkomend pensioenrecht (gebaseerd op de loopbaan van de overleden echtgenoot), bestaan hierin talrijke combinaties van pensioenrechten op basis van zuivere en gemengde loopbanen en waarvan de pensioenuitgaven stelseloverschrijdend kunnen zijn.

Het gelijktijdig genot van rust- en overlevingspensioenrechten is onderhevig aan cumulatiebeperkingen die per stelsel enigszins kunnen verschillen.
 

 

 

 

Methodologie

Downloads

2020
PDF