Pensioenbedragen

Welke pensioentypes zijn er? Hoe zijn die opgebouwd volgens mijn loopbaan? Hoeveel bedraagt mijn pensioeninkomen?

Pensioentypes

Er zijn 2 pensioentypes:

  • Rustpensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend na de actieve loopbaan zodra een persoon de leeftijds- en loopbaanduurvoorwaarden vervult of bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Het bedrag wordt berekend aan de hand van wettelijk vastgelegde parameters zoals loopbaanperioden, gelijkgestelde perioden en lonen. Eens het pensioen ingegaan is, kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het rustpensioen kan aangevuld worden met vakantiegeld, ouderdomsrentes,  …  De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling van de rustpensioenen is levenslang, maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Meer informatie op de website van de Federale Pensioendienst

OVERZICHT RUSTPENSIOENEN

 

  • Overlevingspensioenen:

Deze pensioenen worden toegekend aan de langstlevende echtgenoot na het overlijden van de huwelijkspartner in activiteit of als gepensioneerde. Het bedrag is gebaseerd op de loopbaan van de overledene. Eens het pensioen ingegaan is, kan het nog aangepast worden aan de prijsevolutie (automatische indexering) en welvaartsevolutie. Het overlevingspensioen kan aangevuld worden met vakantiegeld, weduwerentes, … De regels van het gewaarborgd minimum zijn verschillend per stelsel. De betaling ervan is levenslang, maar kan onderworpen worden aan cumulatieregels. Vóór de leeftijd van 50 jaar is er sprake van een tijdelijke overgangsuitkering. Meer informatie op de website van de Federale Pensioendienst

OVERZICHT OVERLEVINGSPENSIOENEN

Pensioeninkomen

Het gemiddeld pensioeninkomen per gepensioneerde houdt rekening met het totale inkomen aan pensioenrechten dat een persoon ontvangt ten laste van de 3 wettelijke pensioenstelsels en geeft daarom een goed inzicht in de financiële weerbaarheid van de gepensioneerde. 
In het vakjargon wordt gesproken van 'zuivere' en 'gemengde' loopbanen. Met een 'zuivere' loopbaan wordt bedoeld dat een gepensioneerde tijdens zijn volledige loopbaan enkel pensioenrechten heeft opgebouwd in 1 pensioenstelsel. Met een 'gemengde' loopbaan wordt dan de gepensioneerde bedoeld die tijdens zijn loopbaan pensioenrechten heeft opgebouwd in meerdere pensioenstelsels. 

Pensioeninkomen uit rustpensioenrechten

In 2021 hadden 1 940 930 gepensioneerden of 77,90 % een pensioeninkomen met enkel rustpensioenvoordelen.

 

Pensioeninkomen uit overlevingspensioenrechten

In 2021 hadden 179 438 gepensioneerden of 7,20 % een pensioeninkomen met enkel overlevingspensioenrechten.

Pensioeninkomen uit zowel rust- als overlevingspensioenrechten

In 2021 hadden 371 049 gepensioneerden of 14,89 % een pensioeninkomen met zowel rust- als overlevingspensioenrechten ten laste van de verschillende pensioenstelsels. 

 

 

Omdat het in dit geval gaat om het gelijktijdig genot van een eigen rustpensioeninkomen (op basis van de eigen loopbaan) en een overlevingspensioeninkomen als bijkomend pensioenrecht (gebaseerd op de loopbaan van de overleden echtgenoot), bestaan hierin talrijke combinaties van pensioenrechten op basis van zuivere en gemengde loopbanen en waarvan de pensioenuitgaven stelseloverschrijdend kunnen zijn.

Het gelijktijdig genot van rust- en overlevingspensioenrechten is onderhevig aan cumulatiebeperkingen die per stelsel enigszins kunnen verschillen.


 

 

 

 

Methodologie

Downloads

2021
PDF