De pensioenkloof aanvullend pensioen naar burgerlijke staat

Varieert de pensioenkloof aanvullend pensioen naargelang de burgerlijke staat van de gepensioneerde? Voor deze analyse verdelen we de recent rustgepensioneerden op basis van hun burgerlijke staat: gehuwd, gescheiden, ongehuwd of weduwe/weduwnaar. 

Bijna drie vierde van de recent rustgepensioneerden is gehuwd (70% van de mannen; 74% van de vrouwen). De tweede grootste groep is gescheiden (15% van de mannen; 13% van de vrouwen). Eén op de tien  (12% van de mannen; 10% van de vrouwen) is ongehuwd. Samen vertegenwoordigen zij ongeveer 97% van de recent rustgepensioneerden. Meer details over de verdeling naar burgerlijke staat, vind je op ‘Wie zijn de recent rustgepensioneerden?’

Gehuwde vrouwen bouwden iets vaker aanvullend pensioen op dan ongehuwde en gescheiden vrouwen  

Niet alle recent rustgepensioneerden bouwden tijdens hun loopbaan een aanvullend pensioen op. Onderstaande grafiek toont de deelname aan het aanvullend pensioen voor de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen naar burgerlijke staat.  

Vrouwen hebben minder vaak een aanvullend pensioen dan mannen. Dat zien we hier ook voor elke burgerlijke staat. Bij de recent rustgepensioneerden die in 2021 gehuwd waren, krijgt 66% van de mannen een aanvullend pensioen, terwijl dit slechts voor 47% van de vrouwen het geval is.  

Gehuwde vrouwen hebben vaker een aanvullend pensioen opgebouwd (47%) dan ongehuwde (43%) en gescheiden vrouwen (40%). We zien een gelijkaardig beeld bij de mannen (een participatiegraad van 66% voor de gehuwde mannen, 51% voor de ongehuwde mannen en 59% voor de gescheiden mannen).  

Het verschil in deelname aan het aanvullend pensioen tussen de ongehuwde mannen en vrouwen is wel opvallend kleiner (slechts 8 procentpunt) dan bij de gehuwde mannen en vrouwen en de gescheiden mannen en vrouwen. Voor deze laatste twee groepen zien telkens een verschil van 19 procentpunt.

Pensioenkloof aanvullend pensioen is het kleinst voor de ongehuwde recent rustgepensioneerden 

Hoe zit het met de genderverschillen (in de hoogte van de dekking) voor gehuwde, gescheiden en ongehuwde recent gepensioneerden die wél een aanvullend pensioen hebben? Onderstaande grafiek toont de pensioenkloof aanvullende pensioen voor recent rustgepensioneerden naar burgerlijke staat.  

Als je in de grafiek met de muis beweegt over de (groene en rode) balkjes, kan je telkens aflezen hoe de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen mét een aanvullend pensioen verdeeld zijn volgens burgerlijke staat. 

Bij de gehuwde recent rustgepensioneerden is de pensioenkloof het grootst. Het gemiddeld aanvullend pensioen van gehuwde vrouwen is 39.047 euro. Dat is 55.140 euro of 59% lager dan dat voor mannen (94.187 euro). De pensioenkloof aanvullend pensioen bij de gescheiden recent rustgepensioneerden ligt heel wat lager; een verschil van 14%. Die kleinere pensioenkloof is niet enkel te wijten aan het hogere gemiddeld aanvullend pensioen van gescheiden vrouwen in vergelijking met dat van de gehuwde vrouwen, maar ook aan het lagere gemiddeld aanvullend pensioen van de gescheiden mannen in vergelijking met dat van de gehuwde mannen. 

De pensioenkloof aanvullend pensioen is het kleinst voor de ongehuwde recent rustgepensioneerden. Hier ligt het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen maar 1.776 euro of 3% lager dan dat van mannen. Bij de ongehuwden was bovendien ook het verschil in participatiegraad opvallend kleiner dan voor de andere groepen (zie grafiek hierboven). De genderverschillen in aanvullend pensioen zijn dus minder uitgesproken bij de ongehuwde recent gepensioneerden. 

Opvallend: bij recent rustgepensioneerden van wie de huwelijkspartner is overleden, is het gemiddeld aanvullend pensioen van vrouwen zelfs 10.093 euro hoger dan dat voor mannen. Dat is een pensioenkloof van -16%. Maar de weduwen en weduwnaars zijn slechts een hele kleine groep van alle recent rustgepensioneerden mét een aanvullend pensioen (767 mannen en 276 vrouwen). Bovendien is het verschil in deelname aan het aanvullend pensioen tussen vrouwen en mannen hier het grootst (23 procentpunt, zoals bovenstaande grafiek toont).   

Helft van gehuwde recent gepensioneerde vrouwen krijgt minder dan 4.196 euro aanvullend pensioen  

De bovenstaande grafiek toont standaard de gemiddelde bedragen. Selecteren we nu de mediane bedragen via de filter, dan valt onmiddellijk op dat voor alle groepen de mediane pensioenkloof heel wat hoger ligt dan de gemiddelde pensioenkloof. Dit is een gevolg van de ongelijke verdeling van de aanvullende pensioenen. 

Bij recent rustgepensioneerden mét aanvullend pensioen die gehuwd zijn, is het mediane aanvullend pensioen van vrouwen 4.196 euro. Met andere woorden 50% van deze vrouwen bouwde een aanvullend pensioen op dat hoger is dan dit bedrag en de andere helft heeft minder opgebouwd. Het mediane aanvullend pensioen van deze vrouwen ligt daarmee 74% lager dan dat van de mannen in deze categorie.    

Meer in detail - pensioenkloof aanvullend pensioen naar achtergrondkenmerken

Om beter te begrijpen wie al dan niet een aanvullend pensioen ontvangt en welke mogelijke oorzaken aan de basis liggen van de pensioenkloof, verdelen we de recent rustgepensioneerden verder naar stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), leeftijd en burgerlijke staat. Voor diegenen met enkel een loopbaan als werknemer, kijken we ook naar enkele loopbaankenmerken.  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar pensioenkenmerken:   

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar persoonskenmerken:  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

Methodologie

Downloads

2021
XLSX