Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)

Wie krijgt een IGO? Hoeveel bedraagt een IGO?

De Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is geen pensioenstelsel maar een bijstandsregeling die niet tot de sociale zekerheid behoort. Het gaat om een uitkering voor 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. Er zijn geen bijdragen. De uitgaven zijn volledig ten laste van de Staatskas.

Naast een onderzoek naar alle bestaansmiddelen van de persoon en de gezinsleden, zijn er ook nationaliteits- en verblijfsvoorwaarden. Meer informatie over de toekenningsvoorwaarden van de IGO kan u vinden op de website van de  Federale Pensioendienst

Wie zijn de ouderen die beroep doen op een IGO-uitkering?

De meeste IGO-gerechtigden ontvangen naast hun IGO-uitkering ook een pensioenuitkering. Dit kan gaan om een rustpensioen (RP), een overlevingspensioen (OP), een echtscheidingspensioen (EP) of een combinatie van voorgaande. 

Op onderstaande dashboard kan u informatie vinden over het profiel van de IGO-gerechtigden. De aantallen hebben betrekking op 1 januari 2022. 

Om te focussen op een bepaalde deelgroep volstaat het om op het bijhorende balkje te klikken. Door een tweede maal te klikken wordt opnieuw de globale situatie getoond. Om bijvoorbeeld meer te weten te komen over het profiel van een IGO-gerechtigde uit Brussel in vergelijking met de algemene populatie IGO-gerechtigden volstaat het om op het rode balkje boven 'BRU' te klikken. Je kan dan vaststellen dat een IGO-gerechtigde die in Brussel woont vaker dan gemiddeld enkel een IGO-uitkering heeft en ook jonger is dan gemiddeld. 

De percentages hierboven geven het percentage van de IGO-gerechtigden dat een bepaald kenmerk (geslacht, woonplaats,nationaliteit, burgerlijke staat) heeft. Er wordt geen rekening gehouden met het aandeel van de 65+ bevolking die dat kenmerk heeft. We zien bijvoorbeeld dat in absolute aantallen de meeste IGO-gerechtigden in Vlaanderen wonen. Als we echter rekening houden met het aandeel 65+ dat in Vlaanderen woont, zien we dat in Vlaanderen relatief gezien 65+ het minst een beroep moeten doen op een IGO-uitkering. De samenstelling van de 65+ bevolking kan je vinden op profiel bevolking 65+.Voor meer informatie over de Belgische bevolking kan je ook terecht op Bevolking | Statbel (fgov.be)

Enkele vaststellingen

 • We zien dat 2 op de 3 IGO-gerechtigden vrouwen zijn.  
 • Als we rekening houden met het aandeel in de 65+ bevolking, stellen we vast dat gehuwden en weduwnaars/weduwes minder vaak beroep moeten doen op een IGO-uitkering dan gescheiden personen en ongehuwden. Voor meer informatie verwijzen we naar aantal 65+ per burgerlijke staat.
 • We merken op dat de meeste personen hun IGO-uitkering combineren met een rustpensioen (RP). Slechts een kleiner aandeel heeft enkel een IGO-uitkering of combineert dit met een overlevingspensioen (OP) of echtscheidingspensioen (EP). 
 • We zien dat de gemiddelde leeftijd in Vlaanderen hoger is dan in Brussel en Wallonië. 
 • Als we rekening houden met het aandeel in de 65+ bevolking, stellen we vast dat er meer IGO-gerechtigden in Brussel zijn. Voor meer informatie verwijzen we naar aantal 65+ per gewest.

Hoe hoog is een IGO-uitkering? 

De IGO-uitkering is een bijstandsuitkering die wordt berekend op basis van de gezinssituatie en de bestaansmiddelen van de betrokkene.

De IGO bestaat uit een basisbedrag voor samenwonenden en een verhoogd basisbedrag (voor alleenstaanden). Het verhoogd basisbedrag is 1,5 maal het basisbedrag. 

In onderstaande dashboard wordt weergegeven hoe hoog de IGO-uitkering gemiddeld is. Er wordt voor de bedragen geen rekening gehouden met eventuele pensioenuitkeringen. De bedragen zijn brutomaandbedragen van januari 2022. 

Een IGO-uitkering bedraagt in januari 2022 gemiddeld 582 euro. 

 

Enkele vaststellingen 

 • Vrouwen ontvangen met gemiddeld 607 euro een hoger bedrag dan mannen met gemiddeld 534 euro. 
 • We merken op dat personen die hun IGO-uitkering niet kunnen combineren met een rustpensioen (RP) of een overlevingspensioen (OP) gemiddeld hogere bedragen ontvangen.  
 • We stellen vast dat de IGO-uitkering gemiddeld hoger is voor personen die in Brussel wonen, die ongehuwd zijn of die niet-EU burger zijn.  
 • We zien dat de jongste leeftijdscategoriën de hoogste IGO-uitkeringen ontvangen. 

Hoe evolueert de IGO ?

We stellen de laatste jaren een stijging vast van de uitgaven voor de IGO-uitkering. Het aantal IGO-gerechtigden is slechts licht gestegen in vergelijking met de totale jaaruitgaven. Dit zien we weerspiegeld in de hogere gemiddelde bedragen die per IGO-gerechtigde uitgekeerd worden. De hogere uitgaven zijn dus eerder te wijten aan het optrekken van de IGO-uitkeringen dan aan een toename van het aantal IGO-gerechtigden. 

Je kan zelf het geslacht, de regio, de nationaliteit en de leeftijdsklasse selecteren waarvoor je de bedragen wilt zien. Default wordt de globale situatie getoond. 

We zien dat het gemiddeld bedrag van de IGO-uitkering  sterk toeneemt. Dit is het gevolg van 2 verschillende factoren: enerzijds zijn er de veeleer automatische verhogingen omwille van de prijsevolutie (indexeringen) die dienen om het bedrag van de IGO aan te passen aan de stijging van de levensduurte, en anderzijds zijn er de verhogingen die er komen als gevolg van een beleidsbeslissing (vb. welvaartsverhogingen).

 

Enkele vaststellingen

 • We merken een lichte toename van het aantal IGO-gerechtigden die niet over de Belgische nationaliteit beschikken.
 • We stellen vast dat het aantal IGO-gerechtigden vooral toeneemt in de jongste leeftijdscategoriën. 
 • We zien de afgelopen jaren een lichte afname van het aantal mannelijke IGO-begunstigden van 80 jaar of ouder, en dan vooral in Vlaanderen.

Methodologie

Downloads

2022
XLSX