Pensioenkloof wettelijk pensioen

De pensioenkloof wettelijk pensioen toont hoeveel lager of hoger het gemiddeld wettelijk pensioen van een vrouw is in vergelijking met dat van een man. De kloof wordt berekend door het verschil te nemen tussen het gemiddeld pensioen van de man en dat van de vrouw (kloof in euro), en dit af te zetten ten opzichte van het pensioen van de man (kloof in %).  

We berekenen de pensioenkloof wettelijk pensioen voor de recent rustgepensioneerden die in 2021 voor het eerst een rustpensioen ontvingen en die dit verder niet combineerden met een overlevingspensioen en/of echtscheidingspensioen. Voor de personen met een werknemers- en/of zelfstandigenpensioen kan het rustpensioen berekend zijn aan het tarief voor alleenstaanden of aan het (hogere) gezinstarief. In het ambtenarenstelsel bestaat geen onderscheid naar berekeningstarief. 

Alle getoonde bedragen zijn bruto maandbedragen zoals effectief uitbetaald in januari 2022.  

Bijna 60% van de recent rustgepensioneerden is man, iets meer dan 40% is vrouw

In 2021 ontvingen 113.121 mensen voor het eerst hun rustpensioen (zonder dat ze dit combineerden met een overlevingspensioen en/of echtscheidingspensioen). Deze groep van recent rustgepensioneerden bestaat voor 57% uit mannen en voor 43% uit vrouwen.  

Wettelijk rustpensioen van vrouwen is gemiddeld 20% lager dan dat van mannen 

Het gemiddeld wettelijk rustpensioen van de recent rustgepensioneerde vrouwen bedraagt 1.586 euro en dat van de mannen 1.989 euro. De gender pensioenkloof bedraagt dus 403 euro, dan wel 20%. Bij de recent gepensioneerden ligt het wettelijk rustpensioen van de vrouw dus gemiddeld 20% lager dan dat van de man.  

Let wel, in het werknemers- en zelfstandigenstelsel kan het rustpensioen worden berekend aan een hoger gezinstarief als de huwelijkspartner van de gepensioneerde geen of beperkte eigen inkomsten heeft. Het gezinstarief wordt meestal toegepast op het rustpensioen van de man en kan allicht deels verklaren waarom het gemiddelde rustpensioen van de man hoger is dan dat van de vrouw. In Pensioenkloof wettelijk pensioen naar berekeningstarief gaan we dieper in detail op de impact van het berekeningstarief op de pensioenkloof. 

Dubbel zoveel vrouwen als mannen hebben een pensioen van 1.500 euro of minder

De pensioenkloof is gebaseerd op gemiddelde pensioenbedragen en geeft in een oogopslag aan hoeveel het gemiddeld pensioen van de vrouw verschilt van dat van de man. Om deze pensioenkloof beter te begrijpen, toont de onderstaande figuur de volledige pensioenverdeling van recent rustgepensioneerde mannen (links) en vrouwen (rechts) die aan de basis ligt van deze gemiddeldes. De X-as toont de hoogte van het pensioenbedrag (wettelijke rustpensioen) onderverdeeld in klassen van 500 euro. De Y-as toont het percentage mannen en vrouwen met een wettelijk rustpensioen in de betreffende pensioenklasse.     

Uit de verdelingen blijken een aantal vaststellingen: 

  • Aan de onderkant van de verdeling zien we een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Bijna één op tien (8%) recent gepensioneerde mannen ontvangt een rustpensioen lager dan 1.000 euro versus meer dan één op vijf bij de vrouwen (22%).  

  • Recent rustgepensioneerde mannen ontvangen vaker dan vrouwen hoge pensioenbedragen maar dit verschil is niet heel erg uitgesproken. Zo ontvangt 12% van de mannen een pensioen van meer dan 3.000 euro versus 8% van de vrouwen.  

  • Bij de mannen zien we een kleine piek in de pensioenklasse 1.500 en 2.000 euro: 29% van de recent rustgepensioneerde mannen valt in deze klasse. Bij de vrouwen is de piek meer uitgesproken en situeert zich een klasse lager: 38 % van de recent rustgepensioneerde vrouwen heeft een pensioen tussen de 1.000 en 1.500 euro. 

 

Meer in detail - pensioenkloof wettelijk pensioen naar achtergrondkenmerken

Om beter te begrijpen hoe het wettelijk pensioen verdeeld is onder mannen en vrouwen en welke mogelijke oorzaken aan de basis liggen van deze pensioenkloof, presenteren we de pensioenkloof bij recent rustgepensioneerden ook naar pensioen- en persoonskenmerken. Voor de recent rustgepensioneerden met enkel een pensioen als werknemer bekijken we de pensioenkloof ook naar enkele loopbaankenmerken. 

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar pensioenkenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar persoonskenmerken:

Pensioenkloof wettelijk pensioen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

 

Methodologie

Downloads

2021
XLSX