De pensioenkloof aanvullend pensioen naar aantal jaren werk

De opbouw van een aanvullend pensioen is onlosmakelijk verbonden met iemands tewerkstelling. We kunnen dan ook verwachten dat het al dan niet ontvangen van een aanvullend pensioen, positief samenhangt met de lengte van de loopbaan. Man-vrouwverschillen in de toegang tot een aanvullend pensioen zijn dan mogelijk toe te schrijven aan man-vrouwverschillen in de loopbaanlengte.  

We meten de loopbaanlengte op basis van het aantal samengedrukte gewerkte jaren (in klassen van vijf jaar). Het aantal samengedrukte jaren werk is de som van alle voltijds equivalente (VTE) dagen van effectieve tewerkstelling voor de volledige loopbaan gedeeld door 312. Twee jaren halftijdse tewerkstellingen van 156 VTE-dagen worden daarbij bijvoorbeeld geteld als één jaar voltijdse tewerkstelling. We houden geen rekening met eventuele gelijkgestelde jaren die ook pensioenopbouw genereren. Meer details vind je in de methodologie. 

Alvorens we de samenhang tussen het aantal jaren werk en de toegang tot het aanvullend pensioen onderzoeken, bekijken we eerst of er man-vrouwverschillen bestaan in de loopbaanlengte van recent rustgepensioneerde werknemers. De kerncijfers hebben hier enkel nog betrekking op recent gepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer. 

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek hebben meer mannen dan vrouwen een lange loopbaan. Zo heeft 67% van de recent gepensioneerde mannen een loopbaan van minstens 30 samengedrukte jaren werk (verder ‘gewerkte jaren’) ten opzichte van 34% van de vrouwen. Daarentegen hebben recent gepensioneerde vrouwen meer dan mannen kortere loopbanen: 31% van de recent gepensioneerde vrouwen heeft een loopbaan van maximaal 14 gewerkte jaren ten opzichte van 16% van de recent gepensioneerde mannen.  

Vrouwen hebben kortere loopbanen dan mannen en kortere loopbanen hebben minder toegang tot aanvullend pensioen 

Vrouwen hebben dus minder lange loopbanen dan mannen. We gaan na in welke mate dit verschil samenhangt met de toegang tot het aanvullend pensioen. Onderstaande grafiek toont de deelname aan het aanvullend pensioen voor de recent rustgepensioneerde werknemers naar geslacht en aantal jaren werk.  

De grafiek laat duidelijk zien dat toegang tot een aanvullend pensioen positief samenhangt met het aantal gewerkte jaren. Zo zien we bijvoorbeeld dat 27% van de recent gepensioneerde mannen met een loopbaan van 5-9 gewerkte jaren een aanvullend pensioen ontvangt versus 94% bij de mannen met een loopbaan van 40-44 gewerkte jaren. Bij recent gepensioneerde vrouwen zijn deze percentages 14% en 86%. Bij diegenen met kortere loopbanen zien we dus lagere toegangspercentages.  

Opnieuw valt op dat vrouwen in alle klassen minder vaak een aanvullend pensioen hebben dan mannen. Enkel in de klasse 20-24 gewerkte jaren zien we dat vrouwen iets meer dan mannen toegang hebben tot een aanvullend pensioen (67% bij vrouwen versus 65% bij mannen). 

De aanvullende pensioenkloof is 10% bij gepensioneerden met een lange loopbaan van meer dan 40 gewerkte jaren 

Aangezien het aanvullend pensioen (behoudens uitzonderingen) enkel kan worden opgebouwd tijdens een gewerkte periode, kunnen we verwachten dat niet alleen de toegang maar ook de hoogte van het aanvullend pensioen samenhangt met het aantal gewerkte jaren.  

Om dit verband te onderzoeken, toont de volgende grafiek de pensioenkloof aanvullend pensioen naar aantal gewerkte jaren (in klassen). We kijken hier enkel nog naar gepensioneerde werknemers mét een aanvullend pensioen. Als je in de grafiek met de muis beweegt over de balkjes, kan je telkens aflezen hoe de recent rustgepensioneerde mannen en vrouwen mét een aanvullend pensioen verdeeld zijn volgens het aantal jaren werk. 

We zien meteen dat er een positief verband is tussen de hoogte van het gemiddeld aanvullend pensioen en de lengte van de loopbaan en dit zowel bij mannen als vrouwen. Met andere woorden, het gemiddeld aanvullend pensioen is doorgaans hoger naarmate er meer gewerkte jaren zijn. Ter illustratie: een man met 25-29 gewerkte jaren ontvangt gemiddeld een pensioenkapitaal van 27.795 euro terwijl een man met 40-44 gewerkte jaren gemiddeld 125.521 euro ontvangt. Bij vrouwen zijn deze cijfers 20.222 euro en 112.521 euro.  

In de klasse met 40-44 gewerkte jaren ligt het gemiddeld aanvullend pensioen voor vrouwen wel nog 13.000euro lager dan dat van mannen. Dat is een pensioenkloof van 10%. 

Pensioenkloof aanvullend pensioen op basis van mediaan naar loopbaanlengte 

De bovenstaande grafiek toont standaard de gemiddelde bedragen. Selecteren we nu de mediane bedragen via de filter, dan valt onmiddellijk op dat er voor alle groepen een groot verschil is tussen de gemiddelde en mediane pensioenwaardes.  

In de klasse met 40-44 gewerkte jaren bijvoorbeeld zagen we hierboven een gemiddelde pensioenkloof van 10%. Het gemiddeld pensioenkapitaal van vrouwen met 40-49 gewerkte jaren is dus 10% lager dan dat van mannen. De mediane pensioenkloof is daarentegen negatief (-62%). Recent rustgepensioneerde vrouwen in deze klasse hebben een mediaan aanvullend pensioenkapitaal dat aanzienlijk hoger is dan dat van mannen. Het verschil tussen beide pensioenkloven (gemiddeld en mediaan) wijst erop dat een klein aantal mannen hoge kapitalen ontvangt waardoor hun gemiddelde een pak hoger ligt dan de mediaan.  

Bij recent rustgepensioneerden mét aanvullend pensioen en 40-44 gewerkte jaren, is het mediane aanvullend pensioen van vrouwen 53.793 euro. Met andere woorden 50% van deze vrouwen bouwde een aanvullend pensioen op dat hoger is dan dit bedrag en de andere helft heeft minder opgebouwd. Het mediane aanvullend pensioen van deze vrouwen ligt daarmee 20.556 euro hoger dan dat van de mannen in deze categorie. 

Meer in detail - pensioenkloof aanvullend pensioen naar achtergrondkenmerken

Om beter te begrijpen wie al dan niet een aanvullend pensioen ontvangt en welke mogelijke oorzaken aan de basis liggen van de pensioenkloof, verdelen we de recent rustgepensioneerden verder naar stelsel (werknemer, zelfstandige, ambtenaar), leeftijd en burgerlijke staat. Voor diegenen met enkel een loopbaan als werknemer, kijken we ook naar enkele loopbaankenmerken.  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar pensioenkenmerken:   

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar persoonskenmerken:  

Pensioenkloof aanvullende pensioenen naar loopbaankenmerken:
recent rustgepensioneerden met enkel een rustpensioen als werknemer

Methodologie

Downloads

2021
XLSX